2557 2558 2559
สรุปผลการดำเนินงาน (หน่วย : พันบาท)
รายได้จากการดำเนินกิจการ   4,284,513 5,254,918 5,624,173
รายได้รวม 4,354,089 5,300,674 5,663,949
กำไรขั้นต้น 2,053,589 2,742,054 3,048,675
กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา   938,669 1,433,411 1,621,368
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (112,985) 195,473 366,891
สรุปฐานะการเงิน
สินทรัพย์รวม 14,516,617 14,820,047 14,911,115
หนี้สินรวม 9,814,548 9,937,584 9,838,561
ส่วนของผู้ถือหุ้น 4,702,068 4,882,463 5,072,554
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย) 4,524,809 4,670,837 4,917,922
ทุนเรือนหุ้นเรียกชำระแล้ว (พันบาท) 2,478,778 2,498,173 2,498,173
จำนวนหุ้นเรียกชำระแล้ว (พันหุ้น) 2,478,778 2,498,173 2,498,173
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ (บาท) (บาท) 1 1 1
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) (บาท) (0.05) 0.08 0.15
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) (บาท) 0.04 0.04 0.06
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหุ้น (บาท) (ไม่รวมส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย) (บาท) 1.83 1.87 1.97
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.38 0.39 0.35
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.32 0.34 0.28
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.38 0.41 0.39
อัตรากำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) 47.93% 52.18% 54.21%
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) -2.59% 3.69% 6.48%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -0.80% 1.33% 2.47%
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) -2.36% 4.25% 7.65%
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.09 2.04 1.94
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.80 1.76 1.66
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (เท่า) 2.68 3.57 4.13