ราคาล่าสุด
ERW

-0.04

4.82

-0.82%

วันก่อนหน้า-เปิด 4.86 - 4.88

สูงสุด - ต่ำสุด 4.88 - 4.76

สูงสุด - ต่ำสุด 52 สัปดาห์ 3.92 - 5.30

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

4.80/258,900

ปริมาณ (หุ้น) 2,730,000

มูลค่า ('000 บาท) 13,158

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ 4.82/18,700

ปรับปรุงล่าสุด: 28 Apr 2017 16:40เครื่องคำนวณการลงทุน
จำนวนหุ้น หุ้น วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %
เงินลงทุน
มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท
ผลตอบแทน
มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท
กำไร/ขาดทุน
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
อัตราผลตอบแทน %