ราคาล่าสุด
ERW

-0.05

5.60

-0.88%

วันก่อนหน้า-เปิด 5.65 - 5.70

สูงสุด - ต่ำสุด 5.70 - 5.45

สูงสุด - ต่ำสุด 52 สัปดาห์ 5.00 - 7.85

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

5.55/5,000

ปริมาณ (หุ้น) 10,280,300

มูลค่า ('000 บาท) 56,963

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ 5.60/247,100

ปรับปรุงล่าสุด: 18 Oct 2019 16:38เครื่องคำนวณการลงทุน
จำนวนหุ้น หุ้น วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %
เงินลงทุน
มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท
ผลตอบแทน
มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท
กำไร/ขาดทุน
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
อัตราผลตอบแทน %