ประจำปี :  
วันที่
11 มี.ค. 2562
แจ้งการแก้ไขจำนวนเงินปันผลที่ระบุในวาระที่ 4 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
07 มี.ค. 2562
หุ้นเพิ่มทุนของ ERW เริ่มซื้อขายวันที่ 8 มีนาคม 2562
05 มี.ค. 2562
ขอแก้ไขจำนวนหุ้นที่ระบุในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ที่เกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนและเพิ่มทุนจดทะเบียน
01 มี.ค. 2562
แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ กรรมการและพนักงาน (F53-5)-ส่วนที่ 1
01 มี.ค. 2562
แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ กรรมการและพนักงาน (F53-5)-ส่วนที่ 2
01 มี.ค. 2562
แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ กรรมการและพนักงาน (F53-5)-ส่วนที่ 3
27 ก.พ. 2562
กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 การจ่ายเงินปันผล และเพิ่มทุน (แก้ไข)
26 ก.พ. 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
26 ก.พ. 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
26 ก.พ. 2562
งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
26 ก.พ. 2562
กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 การจ่ายเงินปันผล และเพิ่มทุน
30 ม.ค. 2562
การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ล่วงหน้า
13 ธ.ค. 2561
หุ้นเพิ่มทุนของ ERW เริ่มซื้อขายวันที่ 14 ธันวาคม 2561
11 ธ.ค. 2561
แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ กรรมการและพนักงาน (F53-5)-ส่วนที่ 1 (แก้ไข)
04 ธ.ค. 2561
แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ กรรมการและพนักงาน (F53-5)-ส่วนที่ 2
04 ธ.ค. 2561
แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ กรรมการและพนักงาน (F53-5)-ส่วนที่ 1
13 พ.ย. 2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
13 พ.ย. 2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
13 พ.ย. 2561
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)
12 ก.ย. 2561
หุ้นเพิ่มทุนของ ERW เริ่มซื้อขายวันที่ 13 กันยายน 2561