เงินปันผล อนุมัติโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น
(หน่วย: บาท)
เงินปันผลประจำปีสำหรับปี 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 226,090,000 0.09
เงินปันผลประจำปีสำหรับปี 2560 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 225,080,000 0.09
เงินปันผลประจำปีสำหรับปี 2559 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 149,890,380 0.06
เงินปันผลประจำปีสำหรับปี 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 99,926,931 0.04
เงินปันผลประจำปีสำหรับปี 2557 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 99,273,368 0.04
เงินปันผลประจำปีสำหรับปี 2556 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 374,939,226.89 0.1515
เงินปันผลประจำปีสำหรับปี 2555 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 42,438,776 0.0189
เงินปันผลประจำปีสำหรับปี 2554 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 179,580,464.08 0.08
เงินปันผลประจำปีสำหรับปี 2553 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 งดจ่ายเงินปันผล -
เงินปันผลประจำปีสำหรับปี 2552 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553 งดจ่ายเงินปันผล -
เงินปันผลประจำปีสำหรับปี 2551 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552 22,447,636 0.01
เงินปันผลประจำปีสำหรับปี 2550 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2551 133,292,005 0.06
เงินปันผลประจำปีสำหรับปี 2549 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2550 98,155,484 0.05
เงินปันผลประจำปีสำหรับปี 2548 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2549 58,131,920 0.04