รายได้จากการดำเนินกิจการ

(หน่วย: ล้านบาท)

กำไร และอัตรากำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา

(หน่วย: ล้านบาท)

2558 2559 2560 2561 2562
สรุปผลการดำเนินงาน (หน่วย: พันบาท)
รายได้จากการดำเนินกิจการ 5,254,918 5,624,173 5,995,627 6,279,881 6,379,074
รายได้รวม 5,300,674 5,663,949 6,050,456 6,327,386 6,439,073
กำไรขั้นต้น 2,742,054 3,048,675 3,359,986 3,445,012 3,479,257
กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา 1,433,411 1,621,368 1,819,279 1,893,480 1,888,505
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 195,473 366,891 505,572 536,305 445,568
สรุปฐานะการเงิน
สินทรัพย์รวม 14,820,047 14,911,115 16,047,695 16,948,692 17,834,262
หนี้สินรวม 9,937,584 9,838,561 10,644,663 11,240,266 11,892,968
ส่วนของผู้ถือหุ้น 4,882,463 5,072,554 5,403,032 5,708,426 5,941,294
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย) 4,670,837 4,917,922 5,236,020 5,543,115 5,762,155
ทุนเรือนหุ้นเรียกชำระแล้ว 2,498,173 2,498,173 2,500,893 2,507,716 2,517,533
จำนวนหุ้นเรียกชำระแล้ว (พันหุ้น) 2,498,173 2,498,173 2,500,893 2,507,716 2,517,533
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ (บาท) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
ข้อมูลต่อหุ้น
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) 0.08 0.15 0.20 0.21 0.18
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 0.04 0.06 0.09 0.09 0.07
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหุ้น (ไม่รวมส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย) (บาท) 1.87 1.97 2.09 2.21 2.29
อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร
อัตรากำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) 52.18% 54.21% 56.04% 54.86% 54.54%
อัตรากำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคาต่อรายได้รวม (%) 27.04% 28.63% 30.07% 29.93% 29.33%
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) 3.69% 6.48% 8.36% 8.48% 6.92%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 1.33% 2.47% 3.27% 3.25% 2.56%
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 4.25% 7.65% 9.96% 9.95% 7.88%
อัตราส่วนวัดสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.39 0.34 0.49 0.44 0.43
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.34 0.28 0.40 0.35 0.34
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.41 0.39 0.49 0.52 0.52
อัตราส่วนวัดความสามารถในการบริหารหนี้สิน
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.04 1.94 1.97 1.97 2.00
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.76 1.66 1.68 1.68 1.71
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (เท่า) 3.57 4.13 5.03 5.00 4.59