2559 2560 2561
สรุปผลการดำเนินงาน (หน่วย : พันบาท)
รายได้จากการดำเนินกิจการ   5,624,173 5,995,627 6,260,170
รายได้รวม 5,663,949 6,050,456 6,307,675
กำไรขั้นต้น 3,048,675 3,359,986 3,445,012
กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา   1,621,368 1,819,279 1,893,480
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 366,891 505,572 536,305
สรุปฐานะการเงิน
สินทรัพย์รวม 14,911,115 16,047,695 16,948,692
หนี้สินรวม 9,838,561 10,644,663 11,240,266
ส่วนของผู้ถือหุ้น 5,072,554 5,403,032 5,708,426
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย) 4,917,922 5,236,020 5,543,115
ทุนเรือนหุ้นเรียกชำระแล้ว (พันบาท) 2,498,173 2,500,893 2,507,716
จำนวนหุ้นเรียกชำระแล้ว (พันหุ้น) 2,498,173 2,500,893 2,507,716
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ (บาท) (บาท) 1 1 1
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) (บาท) 0.15 0.20 0.21
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) (บาท) 0.06 0.09 0.09
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหุ้น (บาท) (ไม่รวมส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย) (บาท) 1.97 2.09 2.21
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.35 0.49 0.44
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.28 0.40 0.35
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.39 0.49 0.52
อัตรากำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) 54.21% 56.04% 55.03%
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) 6.48% 8.36% 8.50%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 2.47% 3.27% 3.25%
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 7.65% 9.96% 9.95%
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.94 1.97 1.97
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.66 1.68 1.68
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (เท่า) 4.13 5.03 5.00