ราคาล่าสุด
ERW

-0.08

4.68

-1.68%

วันก่อนหน้า-เปิด 4.76 - 4.68

สูงสุด - ต่ำสุด 4.72 - 4.62

สูงสุด - ต่ำสุด 52 สัปดาห์ 4.56 - 7.80

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

4.68/45,000

ปริมาณ (หุ้น) 8,989,200

มูลค่า ('000 บาท) 42,110

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ 4.70/243,200

ปรับปรุงล่าสุด: 23 Jan 2020 11:44เครื่องคำนวณการลงทุน
จำนวนหุ้น หุ้น วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %
เงินลงทุน
มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท
ผลตอบแทน
มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท
กำไร/ขาดทุน
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
อัตราผลตอบแทน %