ราคาล่าสุด
ERW

-0.06

2.90

-2.03%

วันก่อนหน้า-เปิด 2.96 - 3.00

สูงสุด - ต่ำสุด 3.02 - 2.82

สูงสุด - ต่ำสุด 52 สัปดาห์ 1.90 - 7.10

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

2.88/275,300

ปริมาณ (หุ้น) 20,098,800

มูลค่า ('000 บาท) 58,178

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ 2.90/504,200

ปรับปรุงล่าสุด: 10 Apr 2020 16:40เครื่องคำนวณการลงทุน
จำนวนหุ้น หุ้น วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %
เงินลงทุน
มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท
ผลตอบแทน
มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท
กำไร/ขาดทุน
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
อัตราผลตอบแทน %