การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูง

Backมิถุนายน 10, 2554

บริษัท  ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ  เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การขยายงาน 5 ปี ระหว่างปี 2554 - 2558 ดังนี้

1. นาย กษมา บุณยคุปต์ จากเดิม  ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็น  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  โดยมีผลในวันที่  1 กรกฎาคม 2554

2. นาง กมลวรรณ วิปุลากร จากเดิม  ตำแหน่ง  รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารเงินและเทคโนโลยีสารสนเทศและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน  เป็น กรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีผลในวันที่ 1 กรกฎาคม 2554  ทั้งนี้ยังคงรักษาการในตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารเงินและเทคโนโลยีสารสนเทศและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน  จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2554

3. นาย ไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์  เป็นรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารเงินและเทคโนโลยีสารสนเทศและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน  โดยมีผลในวันที่ 1 สิงหาคม 2554