ประจำปี :  
วันที่
18 มิ.ย. 2564
แจ้งการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้ว
16 มิ.ย. 2564
แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5)
16 มิ.ย. 2564
แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5)
28 พ.ค. 2564
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2564
27 พ.ค. 2564
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2564
21 พ.ค. 2564
การเผยแพร่หนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
13 พ.ค. 2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
13 พ.ค. 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
13 พ.ค. 2564
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)
07 พ.ค. 2564
เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
28 เม.ย. 2564
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แก้ไข)
27 เม.ย. 2564
แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
19 เม.ย. 2564
การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 งดจ่ายเงินปันผล เพิ่มทุน ออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (แก้ไข Template) (แก้ไข)
16 เม.ย. 2564
แจ้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
26 มี.ค. 2564
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
24 ก.พ. 2564
การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 งดจ่ายเงินปันผล เพิ่มทุน ออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (แก้ไข Template)
23 ก.พ. 2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563
23 ก.พ. 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
23 ก.พ. 2564
งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)
23 ก.พ. 2564
การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 งดจ่ายเงินปันผล เพิ่มทุน ออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (แก้ไข)