เอกสาร ดาวน์โหลด
แจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย:
หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม(Rights Offering)
รายละเอียดวิธีการจองซื้อและการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
คู่มือจองซื้อหุ้น (แบบออนไลน์)
วิธีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
แบบฟอร์มการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นผ่านระบบ Bill Payment
แผนที่สถานที่จองซื้อและรับชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิติบุคคล) เฉพาะผู้ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account)
หนังสือมอบอำนาจสำหรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน