• แบบฟอร์มเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า
 • หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
 • รายงานการประชุม
เอกสาร ดาวน์โหลด
แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (ล่วงหน้า)

 

ประจำปี :  

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันอังคารที 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสุขุมวิท แกรนด์ บอลรูม โรงแรม เจดับบลิว แมริออท กรุงเทพ เลขที่ 4 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ท่านผู้ถือหุ้นสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมได้ตั้งแต่ วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป (เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.00 น.)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564  ดาวน์โหลด

  สิ่งที่ส่งมาด้วย  
1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
2. รายงานประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ดาวน์โหลด
4. คุณสมบัติกรรมการบริษัท ดาวน์โหลด
5. อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ดาวน์โหลด
6. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ดาวน์โหลด
7. สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ERW-W3) ดาวน์โหลด
8. ข้อมูลสำหรับการเข้าร่วมประชุม ดาวน์โหลด
 
 • ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 • หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม
 • การลงทะเบียนเข้าประชุม
 • การออกคะแนนเสียง
 • วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง
 
9. หนังสือมอบฉันทะ  
   
10. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
11. การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
12. แผนที่ตั้งสถานที่ประชุม ดาวน์โหลด

หากมีข้อสงสัย หรือคำถามเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 กรุณาติดต่อ คุณกนกวรรณ ทองศิวะรักษ์ โทรศัพท์ 0-2257-4526
ไฟล์เหล่านี้อยู่ในรูปแบบ PDF ซึ่งต้องการโปรแกรม Adobe Acrobat Reader หากท่านไม่มีสามารถ ดาวน์โหลด ฟรีได้ที่นี่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องสุขุมวิท แกรนด์ บอลรูม
โรงแรม เจดับบลิว แมริออท กรุงเทพ เลขที่ 4 ถนนสุขุมวิท ซอย 2 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
ท่านผู้ถือหุ้นสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมได้ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป (เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 13.00 น.)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563  ดาวน์โหลด

  สิ่งที่ส่งมาด้วย  
1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
2. รายงานประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ดาวน์โหลด
4. คุณสมบัติกรรมการบริษัทฯ ดาวน์โหลด
5. อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ดาวน์โหลด
6. ข้อมูลสำหรับเข้าร่วมประชุม ดาวน์โหลด
 
 • ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 • หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม
 • การลงทะเบียนเข้าประชุม
 • การออกคะแนนเสียง
 • วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง
 
7. หนังสือมอบฉันทะ  
   
8. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
9. การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
10. แผนที่ตั้งสถานที่ประชุม ดาวน์โหลด
11. มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลด

หากมีข้อสงสัย หรือคำถามเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 กรุณาติดต่อ คุณกนกวรรณ ทองศิวะรักษ์
โทรศัพท์ 0-2257-4588 ต่อ 820
ไฟล์เหล่านี้อยู่ในรูปแบบ PDF ซึ่งต้องการโปรแกรม Adobe Acrobat Reader หากท่านไม่มีสามารถ ดาวน์โหลด ฟรีได้ที่นี่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพ เลขที่ 494 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ท่านผู้ถือหุ้นสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป
(เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.30 น.)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562  ดาวน์โหลด

  สิ่งที่ส่งมาด้วย  
1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
2. รายงานประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ดาวน์โหลด
4. คุณสมบัติกรรมการบริษัทฯ ดาวน์โหลด
5. อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ดาวน์โหลด
6. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ดาวน์โหลด
7. ข้อมูลสำหรับเข้าร่วมประชุม ดาวน์โหลด
 
 • ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 • หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม
 • การลงทะเบียนเข้าประชุม
 • การออกคะแนนเสียง
 • วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง
 
8. หนังสือมอบฉันทะ  
   
9. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
10. การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
11. แผนที่ตั้งสถานที่ประชุม ดาวน์โหลด
12. แบบฟอร์มลงทะเบียน

หากมีข้อสงสัย หรือคำถามเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 กรุณาติดต่อ คุณกนกวรรณ ทองศิวะรักษ์
โทรศัพท์ 0-2257-4588 ต่อ 820
ไฟล์เหล่านี้อยู่ในรูปแบบ PDF ซึ่งต้องการโปรแกรม Adobe Acrobat Reader หากท่านไม่มีสามารถ ดาวน์โหลด ฟรีได้ที่นี่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรม เจดับบลิว แมริออท กรุงเทพ เลขที่ 4 ถนนสุขุมวิท ซอย 2 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ท่านผู้ถือหุ้นสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561  ดาวน์โหลด

  สิ่งที่ส่งมาด้วย  
1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
2. รายงานประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ดาวน์โหลด
4. คุณสมบัติของกรรมการ ดาวน์โหลด
5. อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ดาวน์โหลด
6. ข้อมูลสำหรับเข้าร่วมประชุม ดาวน์โหลด
 
 • ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 • หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม
 • การลงทะเบียนเข้าประชุม
 • การออกคะแนนเสียง
 
7. หนังสือมอบฉันทะ  
   
8. รายละเอียดการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ดาวน์โหลด
9. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
10. การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
11. แผนที่ตั้งสถานที่ประชุม ดาวน์โหลด
12. แบบฟอร์มลงทะเบียน

หากมีข้อสงสัย หรือคำถามเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 กรุณาติดต่อ คุณกนกวรรณ ทองศิวะรักษ์
โทรศัพท์ 0-2257-4588 ต่อ 820
ไฟล์เหล่านี้อยู่ในรูปแบบ PDF ซึ่งต้องการโปรแกรม Adobe Acrobat Reader หากท่านไม่มีสามารถ ดาวน์โหลด ฟรีได้ที่นี่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรม เจดับบลิว แมริออท กรุงเทพ เลขที่ 4 ถนนสุขุมวิท ซอย 2 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ท่านผู้ถือหุ้นสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560  ดาวน์โหลด

  สิ่งที่ส่งมาด้วย  
1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
2. รายงานประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ดาวน์โหลด
4. คุณสมบัติของกรรมการ ดาวน์โหลด
5. อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ดาวน์โหลด
6. ข้อมูลสำหรับเข้าร่วมประชุม ดาวน์โหลด
 
 • ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 • หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม
 • การลงทะเบียนเข้าประชุม
 • การออกคะแนนเสียง
 
7. หนังสือมอบฉันทะ  
   
8. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
9. การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
10. แผนที่ตั้งสถานที่ประชุม ดาวน์โหลด
11. เอกสารสำคัญสำหรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

หากมีข้อสงสัย หรือคำถามเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 กรุณาติดต่อ คุณกนกวรรณ ทองศิวะรักษ์
โทรศัพท์ 0-2257-4588 ต่อ 820
ไฟล์เหล่านี้อยู่ในรูปแบบ PDF ซึ่งต้องการโปรแกรม Adobe Acrobat Reader หากท่านไม่มีสามารถ ดาวน์โหลด ฟรีได้ที่นี่

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพ เลขที่ 494 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ท่านผู้ถือหุ้นสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559  ดาวน์โหลด

  สิ่งที่ส่งมาด้วย  
1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ดาวน์โหลด
2. รายงานประจำปี 2558 ดาวน์โหลด
3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ดาวน์โหลด
4. คุณสมบัติของกรรมการ ดาวน์โหลด
5. อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ดาวน์โหลด
6. รายละเอียดโครงการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 4 (ESOP#4) ดาวน์โหลด
7. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) ดาวน์โหลด
8. ข้อมูลสำหรับเข้าร่วมประชุม ดาวน์โหลด
 
 • ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 • หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม
 • การลงทะเบียนเข้าประชุม
 • การออกคะแนนเสียง
 
9. หนังสือมอบฉันทะ  
   
10. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
11. การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
12. แผนที่ตั้งสถานที่ประชุม ดาวน์โหลด
13. เอกสารสำคัญสำหรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

หากมีข้อสงสัย หรือคำถามเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 กรุณาติดต่อ คุณกนกวรรณ ทองศิวะรักษ์
โทรศัพท์ 0-2257-4588 ต่อ 820
ไฟล์เหล่านี้อยู่ในรูปแบบ PDF ซึ่งต้องการโปรแกรม Adobe Acrobat Reader หากท่านไม่มีสามารถ ดาวน์โหลด ฟรีได้ที่นี่

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพ เลขที่ 494 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ท่านผู้ถือหุ้นสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2557 เป็นต้นไป

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558  ดาวน์โหลด

  เอกสารประกอบการประชุม  
1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 ดาวน์โหลด
2. รายงานประจำปี 2557 ดาวน์โหลด
3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
4. คำนิยามของกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
5. อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ดาวน์โหลด
6. ข้อมูลสำหรับเข้าร่วมประชุม ดาวน์โหลด
 
 • ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 • หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม
 • การลงทะเบียนเข้าประชุม
 • การออกคะแนนเสียง
 
7. หนังสือมอบฉันทะ  
   
8. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ดาวน์โหลด
9. การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ดาวน์โหลด
10. แผนที่ตั้งสถานที่ประชุม ดาวน์โหลด

หากมีข้อสงสัย หรือคำถามเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 กรุณาติดต่อ คุณกนกวรรณ ทองศิวะรักษ์
โทรศัพท์ 0-2257-4588 ต่อ 820
ไฟล์เหล่านี้อยู่ในรูปแบบ PDF ซึ่งต้องการโปรแกรม Adobe Acrobat Reader หากท่านไม่มีสามารถ ดาวน์โหลด ฟรีได้ที่นี่

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องซาลอน (ห้องแกรนด์บอลรูม) โรงแรม เจดับบลิว แมริออท กรุงเทพ เลขที่ 4 ถนนสุขุมวิท ซอย 2 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  ท่านผู้ถือหุ้นสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2557 เป็นต้นไป

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557  ดาวน์โหลด

  เอกสารประกอบการประชุม  
1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 ดาวน์โหลด
2. รายงานประจำปี 2556 ดาวน์โหลด
3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ดาวน์โหลด
4. คำนิยามของกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
5. อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ดาวน์โหลด
6. ข้อมูลสำหรับเข้าร่วมประชุม ดาวน์โหลด
 
 • ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 • หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม
 • การลงทะเบียนเข้าประชุม
 • การออกคะแนนเสียง
 
7. หนังสือมอบฉันทะ  
   
8. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ดาวน์โหลด
9. การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ดาวน์โหลด
10. แผนที่ตั้งสถานที่ประชุม ดาวน์โหลด

หากมีข้อสงสัย หรือคำถามเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 กรุณาติดต่อ คุณกนกวรรณ ทองศิวะรักษ์
โทรศัพท์ 0-2257-4588 ต่อ 820
ไฟล์เหล่านี้อยู่ในรูปแบบ PDF ซึ่งต้องการโปรแกรม Adobe Acrobat Reader หากท่านไม่มีสามารถ ดาวน์โหลด ฟรีได้ที่นี่

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป (มหาชน) ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 2,3 โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพ เลขที่ 494 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ท่านผู้ถือหุ้นสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556  ดาวน์โหลด

  เอกสารประกอบการประชุม  
1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 ดาวน์โหลด
2. รายงานประจำปี 2555 ดาวน์โหลด
3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ดาวน์โหลด
4. คำนิยามกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
5. อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ดาวน์โหลด
6. ข้อมูลสำหรับเข้าร่วมประชุม ดาวน์โหลด
 
 • ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 • หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม
 • การลงทะเบียนเข้าประชุม
 • การออกคะแนนเสียง
 
7. แผนที่ตั้งสถานที่ประชุม ดาวน์โหลด
8. หนังสือมอบฉันทะ  
   
9. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ดาวน์โหลด
10. เอกสารสำคัญสำหรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ดาวน์โหลด

หากมีข้อสงสัย หรือคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2556 กรุณาติดต่อ คุณกนกวรรณ ทองศิวะรักษ์
โทรศัพท์ 0-2257-4588 ต่อ 820
ไฟล์เหล่านี้อยู่ในรูปแบบ PDF ซึ่งต้องการโปรแกรม Adobe Acrobat Reader หากท่านไม่มีสามารถ ดาวน์โหลด ฟรีได้ที่นี่

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป (มหาชน) ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องซาลอน บี,ซี โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพ เลขที่ 4 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ท่านผู้ถือหุ้นสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2555 เป็นต้นไป

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555  ดาวน์โหลด

  เอกสารประกอบการประชุม  
1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 ดาวน์โหลด
2. รายงานประจำปี 2554 ดาวน์โหลด
3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
4. คำนิยามกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
5. ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของกรรมการแต่ละชุด ดาวน์โหลด
6. ข้อมูลโครงการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (ESOP#3) ดาวน์โหลด
7. ข้อมูลสำหรับเข้าร่วมประชุม ดาวน์โหลด
 
 • ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 • หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม
 • การลงทะเบียนเข้าประชุม
 • การออกคะแนนเสียง
 
8. แผนที่ตั้งสถานที่ประชุม ดาวน์โหลด
9. หนังสือมอบฉันทะ  
   
10. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ดาวน์โหลด
11. แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ดาวน์โหลด

หากมีข้อสงสัย หรือคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2555 กรุณาติดต่อ คุณกนกวรรณ ทองศิวะรักษ์
โทรศัพท์ 0-2257-4588 ต่อ 820
ไฟล์เหล่านี้อยู่ในรูปแบบ PDF ซึ่งต้องการโปรแกรม Adobe Acrobat Reader หากท่านไม่มีสามารถ ดาวน์โหลด ฟรีได้ที่นี่

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2554 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2554 เวลา 14.00
น. ณ ห้องซาลอน เอ,บี โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพ เลขที่ 4 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ท่านผู้ถือหุ้นสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2554 เป็นต้นไป

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2554  ดาวน์โหลด

  เอกสารประกอบการประชุม  
1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553 ดาวน์โหลด
2. รายงานประจำปี 2553 ดาวน์โหลด
3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
4. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ ดาวน์โหลด
5. คำนิยามกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
6. ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของกรรมการแต่ละชุด ดาวน์โหลด
7. ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ERW-W2) ดาวน์โหลด
8. ข้อมูลโครงการการออกหุ้นสามัญเสนอขายแก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (ESOP#3) ดาวน์โหลด
9. แบบรายงานการเพิ่มทุน ดาวน์โหลด
10. ข้อมูลสำหรับเข้าร่วมประชุม ดาวน์โหลด
 
 • ข้อบังคับบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 • หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม
 • การลงทะเบียนเข้าประชุม การออกคะแนนเสียง
 
11. แผนที่ที่ตั้งสถานที่ประชุม ดาวน์โหลด
12. หนังสือมอบฉันทะ  
   
13. ข้อมูลกรรมการบริษัทฯ ที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ดาวน์โหลด
14. แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ดาวน์โหลด

หากมีข้อสงสัย หรือคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2554 กรุณาติดต่อ คุณกนกวรรณ ทองศิวะรักษ์
โทรศัพท์ 0-2257-4588 ต่อ 820
ไฟล์เหล่านี้อยู่ในรูปแบบ PDF ซึ่งต้องการโปรแกรม Adobe Acrobat Reader หากท่านไม่มีสามารถ ดาวน์โหลด ฟรีได้ที่นี่

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2553 ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2553 เวลา14.00 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมเกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพ เลขที่494 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ท่านผู้ถือหุ้นสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมได้โดยคลิกที่นี่

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2553 ดาวน์โหลด

  เอกสารประกอบการประชุม  
1. รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552 ดาวน์โหลด
2. รายงานประจำปี 2552 ดาวน์โหลด
3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
4. คำนิยามกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
5. ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของกรรมการแต่ละชุด ดาวน์โหลด
6. ข้อมูลสำหรับเข้าร่วมประชุม ดาวน์โหลด
 
 • ข้อบังคับบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 • หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม
 • การลงทะเบียนเข้าประชุม การออกคะแนนเสียง
 
7. แผนที่ที่ตั้งสถานที่ประชุม ดาวน์โหลด
8. หนังสือมอบฉันทะ  
   
9. ข้อมูลกรรมการบริษัทฯ ที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2553 ดาวน์โหลด
10. แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ดาวน์โหลด

หากมีข้อสงสัย หรือคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2554 กรุณาติดต่อ คุณกนกวรรณ ทองศิวะรักษ์
โทรศัพท์ 0-2257-4588 ต่อ 820
ไฟล์เหล่านี้อยู่ในรูปแบบ PDF ซึ่งต้องการโปรแกรม Adobe Acrobat Reader หากท่านไม่มีสามารถ ดาวน์โหลด ฟรีได้ที่นี่

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552

ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัีญประจำปี 2552 ในวันอังคารที่ 28เมษายน 2552 เวลา 14.00 น. ณ ห้องซาลอน บี โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพ เลขที่ 4 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยมีเอกสารประกอบการประชุมดังต่อไปนี้

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2552 ดาวน์โหลด

  เอกสารประกอบการประชุม  
1. รายงานการประชุุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2551 ดาวน์โหลด
2. รายงานประจำปี 2551 ดาวน์โหลด
3. ข้อมูลของผู้่ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
4. คำนิยามกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
5. ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของกรรมการแต่ละชุด ดาวน์โหลด
6. ข้อมูลสำหรับเข้าร่วมประชุม ดาวน์โหลด
 
 • ข้่อบังคับบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 • หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม
 • การลงทะเบียนเข้าประชุม
 • การออกคะแนนเสียง
 
7. แผนที่ที่ตั้งสถานที่ประชุม ดาวน์โหลด
8. หนังสือมอบฉันทะ  
   
9. แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ดาวน์โหลด

หากมีข้อสงสัย หรือคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2552 กรุณาติดต่อ คุณกนกวรรณ ทองศิวะรักษ์
โทรศัพท์ 0-2257-4588 ต่อ 820
ไฟล์เหล่านี้อยู่ในรูปแบบ PDF ซึ่งต้องการโปรแกรม Adobe Acrobat Reader หากท่านไม่มีสามารถ ดาวน์โหลด ฟรีได้ที่นี่

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551

ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2552 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2551 เวลา 14.00 น. ณ.ห้องซาลอน บี โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพ เลขที่ 4 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10100 โดยมีเอกสารประกอบการประชุมดังต่อไปนี้

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2551 ดาวน์โหลด

  เอกสารประกอบการประชุม  
1. รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 ดาวน์โหลด
2. รายงานประจำปี 2551 ดาวน์โหลด
3. ความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และบรรษัทภิบาล ดาวน์โหลด
4. คำนิยามของกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
5. ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุด ดาวน์โหลด
6. ข้อมูลสำหรับเข้าร่วมประชุม ดาวน์โหลด
 
 • ข้่อบังคับบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 • หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม
 • การลงทะเบียนเข้าประชุม
 • การออกคะแนนเสียง
 
7. แผนที่ที่ตั้งสถานที่ประชุม ดาวน์โหลด
8. หนังสือมอบฉันทะ  
   
9. แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ดาวน์โหลด

หากมีข้อสงสัย หรือคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2552 กรุณาติดต่อ คุณกนกวรรณ ทองศิวะรักษ์
โทรศัพท์ 0-2257-4588 ต่อ 820
ไฟล์เหล่านี้อยู่ในรูปแบบ PDF ซึ่งต้องการโปรแกรม Adobe Acrobat Reader หากท่านไม่มีสามารถ ดาวน์โหลด ฟรีได้ที่นี่

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ตามที่ บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) นั้น บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เรียบร้อยแล้ว

จึงขอเชิญผู้ถือหุ้นพิจารณารายงานการประชุมดังกล่าว หากผู้ถือหุ้นมีข้อเสนอแนะหรือข้อแก้ไขที่มีนัยสำคัญโปรดแจ้งเลขานุการบริษัท ทราบที่ CompanySecretary@TheErawan.com ภายใน 30 วัน หลังการเผยแพร่รายงานการประชุมนี้


รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564  

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นย้อนหลัง
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550