โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 9 มีนาคม 2563

ผู้ถือหุ้นรายย่อย

จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
(Free float)
7,767
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย
(% Free float)
60.61

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 11,052
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 77.30
ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นายสุขกาญจน์ วัธนเวคิน 336,439,178 13.4%
2. บริษัท ซิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด 221,539,600 8.8%
3. นางวรรณสมร วรรณเมธี 149,757,004 5.9%
4. บริษัท ทุนมิตรสยาม จำกัด 144,488,645 5.7%
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 96,673,932 3.8%
6. PAN ASIA ASSETS LIMITED 73,000,000 2.9%
7. นายสุพล วัธนเวคิน 66,235,502 2.6%
8. CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 60,050,000 2.4%
9. N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1 48,388,900 1.9%
10. น.ส. ฐิตินันท์ วัธนเวคิน 43,659,291 1.7%
% of Top 10 Shareholders 1,240,232,052 49.3%